Video

Treffpunkt Feierabend RP 2000 DSL
Treffpunkt Feierabend RP 2000 ISDN
Ausschnitt aus dem Vorprogramm DSL
Ausschnitt aus dem Vorprogramm ISDN
Auschnitt aus Dinobaby DSL
Auschnitt aus Dinobaby ISDN
Audio
Auschnitt aus der Hörkassette 1 64 Kbit/s
Auschnitt aus der Hörkassette 2 64 Kbit/s
Auschnitt aus der Hörkassette 3 64 Kbit/s
Presse
Presseartikel 1
Presseartikel 2
Presseartikel 3
Presseartikel 4